LOMA konsulenterne – viden & erfaring til din skole

Er du interesseret i hvordan du kommer i gang med LOMA-lokal mad på din skole ?

Vi har samlet en konsulent gruppe af personer, der har erfaring med hvordan man laver LOMA på en skole.

Konsulenterne vil gerne dele deres viden og erfaringer – og der er mulighed for at kontakte personer med forskellige kompetencer.

Herunder kan du se profilerne og hvordan du kan kontakte dem.

 • Honorar for vejledning, rådgivning eller er 1000kr (incl. moms) pr time, inklusive forberedelse og transport.
 • 10% af konsulenternes honorar går til LOMA foreningens arbejde med at udbrede viden og erfaringer til skoler.
 • Du kan kontakte konsulenten direkte (se nedenfor) eller skrive til lomaskole@gmail.com.

I alfabetisk rækkefølge:

 

Birgit Villebro – ledelse og organisering af skole med LOMA

Kontakt oplysninger:

Birgit.villebro@gmail.com
Tlf.: 6171 6237

Jeg har som skoleleder på Nymarkskolen i Svendborg i perioden 2011-13 været med til at udvikle LOMA-principper og praksis. Sammen med en arbejdsgruppe har jeg forberedt alle aspekter af at etablere og løbende udvikle LOMA-madordningen på vores skole. Jeg stiller mig gerne til rådighed med erfaring og sparring for andre, der ønsker at etablere en LOMA-madordning, hvor arbejdet med skolemad, sundhed, bæredygtighed, praksisfaglighed, læring og dannelse integreres i hele skolens kultur og hverdag. 

 • Ledelsens opgave er at understøtte, samle og koordinere alle processer, så alle lykkes med at se og bidrage til helheden. Med alle tænker jeg på elever, klasselærere, faglærere, køkkenleder og medarbejdere, madkundskabslærere, koordinator samt forældre, leverandører, eksterne samarbejdspartnere og indkøbsafdeling. 
 • Jeg har bud på, hvordan man kan organisere, strukturere og planlægge ordningen og på, hvordan man kan forberede, kompetenceudvikle og rekruttere, før man igangsætter en egentlig madordning.

 


Camilla Suna – ledelse af LOMA-køkken og elev inddragelse  

 

Kontakt oplysninger

camilla.Suna@svendborg.dk

Tlf. 21262113

LOMA Køkkenleder på Nymarkskolen i Svendborg siden august 2013 

 • Jeg har stor erfaring med etablering, opstart, udvikling, ledelse og drift af et produktionskøkken. Jeg har været en del af de mange beslutninger der er taget før vi fik elever i køkkenet: Hvilken struktur på arbejdsgangen/hverdagen kunne skabe de bedste forudsætninger for læring og god trivsel i LOMA. I samarbejde med LOMA koordinatoren sørger vi for at eleverne gennem menuplanlægning får medindflydelse, så de føler ejerskab. I det daglige samarbejder jeg med lærere, ledelse og øvrigt personale.
 • Jeg har endvidere et tæt samarbejde med vores lokale leverandører og skabt vejen til økologisk spisemærke i sølv. LOMA er i dag et velfungerende køkken hvor lækre lokale økologiske råvarer er i centrum for det gode sunde måltid med fokus på klimamad, bæredygtighed, madspild og affaldssortering.
 • Jeg har personale- og budget ansvar og sørget for at opnå elite smiley og implementeret et nyt betalingssystem, så LOMA kunne gå elektronisk i deres betalingsform. Dette har højnet vores salg og givet LOMA bedre markedsføring. Dette system hedder www.kanpla.dk

Valgt som næstforperson for non-profit foreningen ‘LOMA-lokal Mad til Dagtilbud og Skoler’

 


Ditte Simone Bæk Godtfredsen

 • Ernæringsassistent
 • Professionsbachelor i ernæring og sundhed.

LOMA-koordinator siden 2023, men har været ansat i LOMA siden 2022, hvor jeg startede som LOMA bod-ansvarlig.

Jeg har erfaring med produktion af mad, i store såvel som små mængder. Har arbejdet med mad til både ældre og unge.Jeg står for kontakten med vores ansatte på skolen, elever, forældre og øvrige samarbejdspartnere.

Jeg står for menuplanlægningen med eleverne, hvor vi planlægger ud fra y-tallerken modellen. Menuplanlægning består i, kort fortælling om LOMA, hvad LOMA står for, hvordan bæredygtighed kommer til udtryk i vores dagligdag, hvordan y-tallerken modellen ses i praksis og forstås teoretisk, hvilke kriterier vi arbejder ud fra, for at opnå en varieret og sund menu.

Jeg underviser eleverne i hygiejne inden deres tid i LOMA køkkenet.

——————————————

Dorte Ruge – forskning og udvikling indenfor skolemad & LOMA tilgangen 

Kontakt oplysninger

doru@ucl.dk

tlf. 28909056

Phd. og seniorforsker på UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Cand. Mag. Jordbrugsteknolog. Lektor på læreruddannelsen i Odense. Jeg er valgt som forperson for non-profit foreningen ‘LOMA-lokal Mad for Dagtilbud og Skoler’ fra 2024-2025.

Viden og erfaring baseret på følgeforskning i LOMA-projekter og interventioner i perioden 2015-2022.

Rådgivningserfaring i forhold til skoler, der ønsker at påbegynde etablering af skolemadsordninger.

 • Oplæg til opstart af LOMA skolemad for en bred medarbejdergruppe.
 • Foredrag om skolemad som en metode til at reducere social ulighed blandt børn og unge
 • Foredrag om skolemad generelt – i et historisk og samfundsmæsigt perspektiv
 • Foredrag om gratis morgenmad som en en metode til at fremme sundhed, lærings og trivsel. Et samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Publikationer

 • Phd. afhandling: Integrating Health Promotion, Learning and Sustainability, Aalborg Universitet (2015)
 • ‘LOMA et eksempel på integreret tilgang til skolemad’ (2018)
 • ‘School Food, Equity and Social Justice (2022)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Holt – de sociale læringsrum i LOMA i et antropologisk perspektiv 

Kontaktoplysninger:

kristinaholt2018@gmail.com

Professionsbachelor Pædagog fra UCL

Med specialisering: Sundhed krop og bevægelse med særligt fokus på sundhedspædagogisk arbejde med madaktiviteter i daginstitutioner.

Cand. pæd.ant. DPU/Aau. Pædagogisk antropolog med speciale i Sociale Læringsrum i LOMA.

Viden og erfaring baseret på følgeforskning i LOMA køkkenet på Nymarkskolen 2017/18/22

Undersøgelse og analyse af praksisfællesskaber, situeret læring, processer, effekter, deltagelse og betydningsdannelse i sociale læringsrum via deltagerobservationer og interviews.

 

Speciale:

Sociale læringsrum i LOMA -En pædagogisk antropologisk undersøgelse af udskolingselevers deltagelse i og erfaringer med et skolemadsprojekt.

https://lomaskole.dk/wp-content/uploads//2018/12/sociale-laeringsrum-i-loma.-speciale-kristina-holt.pdf 

 


Lise Rørbæk Andersen

Selvstændig konsulent (HD i afsætningsøkonomi)
Projektledelse
– Økonomistyring

Kontaktoplysninger:

lise@energicenterfyn.dk Mobil 40144813

Jeg har deltaget i udviklingen af LOMA på skolerne i Svendborg Kommune som forvaltningens repræsentant. Blandt andet med økonomi og  lovgivning på området. Derudover har jeg erfaring med ombygning, indretning og godkendelse af madkundskabslokaler, der kan anvendes til LOMA. Desuden har jeg beskæftiget mig med bl.a.:

 • Fonde (krav ift. opfølgning, evaluering og regnskab).
 • Implementering af LOMA i  den kommunale indkøbspolitik.
 • Jeg har samlet arbejdet med dagtilbud og skoler i ca. 16 år, herunder med primært fokus på økonomi, ressourcetildelinger, ombygninger af de fysiske rammer og projektledelse.
 • Jeg er en erfaren projektleder, der er god til at følge tingene til dørs.
 • Jeg er desuden meget optaget af den grønne dagsorden generelt, og arbejder i dag som selvstændig konsulent.

—————————————————

Rikke Vingaard Thrane

Tidl. LOMA-koordinator på Nymarkskolen 2013-2021

Nu: Viceforstander Korinth Efterskole

Som LOMA-koordinator har jeg arbejdet med at koble den køkkenfaglige viden og erfaring med den pædagogiske, hvor elevinddragelse har været et væsentligt omdrejningspunkt. Kobling til de lokale leverandører både i forhold til varer, men specielt i et undervisningssamarbejde.Undervise eleverne i ernæring, menúsamsætning, sæson og lokale varer, som en del af forberedelsen til deres uge i køkkenet. Undervise lærere, pædagoger, skoleledelse mm i LOMA. Projektledelse på “Muleposeprojektet”. Et Nordea støttet projekt, hvor 4 LOMA skoler i Svendborg Kommune udviklede et samlet undervisningsmateriale med LOMA forløb fra 0.kl til 8.kl.

Baggrund

Uddannet lærer med en sundhedsfaglig baggrund som jordemoder. Master i Sundhedspædagogik og sundhedsfremme fra Aarhus universitet (DPU). Speciale: “At spise sammen i skolen – et elevperspektiv på trivselspotentialet i måltidssituationen i LOMA”

https://lomaskole.dk/wp-content/uploads//2019/07/tilrettet.20161504.master-opgave_-002.pdf

Ledelseserfaring i efterskoleregi, samt modulet i Det personlige lederskab fra UCL.

——————————–

 

Steffen Bækkel

LOMA-køkkenleder på Østerbyskolen I Vejen siden 2022

Kontaktoplysninger:

Tlf. 24464448

24464448s@gmail.com

Jeg har været et vigtigt led i at realisere et LOMA-projekt på Østerbyskolen i Vejen. Vi har arbejdet fra idéen om LOMA over til nybyggeri af LOMA-køkken, med tanke på arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed. Der har været stort fokus på samarbejde mellem lærer og LOMA-gruppen om inddragelse af elever i den daglige drift.

Til daglig har jeg ansvar for alt i og omkring vores LOMA-køkken herunder: budget, personale, samt drift af et topmoderne produktionskøkken i hjertet af en folkeskole.  

 •       For mig er LOMA: lokale råvarer, maddannelse i et praksisfællesskab, der rummer børn og unge.  Jeg er kokken, der kommer med erhvervsdidaktisk erfaring om, hvordan I implementerer køkkendrift, hvor skoleelever indgår i læringsrummet men med en erhvervsautentisk tilgang til elevernes dag i køkkenet. Jeg gør mig umage hver dag for at give eleverne i køkkenet maddannelse og være nysgerrige på processen, hvor maden kommer fra samt smage og prøve noget nyt.
 •       Jeg kan hjælpe jer med at afdække hvordan I kommer fra idé til at have et produktiv LOMA-køkken. Godkendelse af jer som fødevarevirksomhed samt diverse ansøgninger og gode råd med opmærksomheds-punkter. Jeg har erfaring med at inddrage andre rum fra skolen og ude arealer der kan støtte op om LOMA og forplante sig i elevernes bevidsthed.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Om denne side

Denne side er opdateret 30. april 2024 af

+ Del denne side    Udskriv denne side